main

Välkommen till Märsta Cricket Club!


Märsta Cricket Club (grundades 2013) är en klubb som har åtagit sig att öka tillväxten av sporten i Sverige. Syftet med klubben är att ge möjlighet att spela cricket både som en fritidssysselsättning och professionellt till alla med intresse för spelet. Klubben syftar till att ge förstklassiga anläggningar till sina medlemmar och en miljö där inte bara vuxna utan även ungdomar kan främjas och undervisas i cricket.Kort historik av Cricket


Man vet att cricket som sport har funnits i någon form eller utförande så tidigt som på 1600-talet. Spelet kan spåras tillbaka till Tudortiden i början av 1600-talets England. Dokumenterade bevis för tillväxten av cricket i England kan hittas från hela 1700-talet och man tror att i slutet av 1700-talet, hade cricket blivit en organiserad aktivitet. Man tror att cricket spel på denna tid spelades mellan 11 spelare på en sida, vilket är detsamma än i dag.


Det 18:e århundradet har inneburit stor utveckling för cricket med sporten som nationalsport i England. Detta var resultatet av en ökning i popularitet av sporten som kan hänföras till vadslagning på spelen genom rika beskyddare. Stora folkmassor började att assimilera i London för att sätta satsningar på spelen. Under 19:e århundradet trängde cricket in i det brittiska samväldet, där det mottogs positivt. Idag är det fler och fler länder som visar intresse för sporten och blir en del av den internationella cricket världen.


Genom århundradena växte cricket från ett spel som spelades med pinnar och stenar och inga bestämda regler, till en sport med specialiserade slagträn, bollar och utrustning och en utarbetad uppsättning regler. Den tidigaste formen av sporten kallades test cricket och sträckte sig över fem dagar. En nyare form infördes under 1900-talet av engelska länder, där spelen avslutades på en dag och kallades "den begränsade overs varianten". Denna form välkomnades och gjorde sporten mer lukrativ med fler spel som spelades. Crickets styrande organ, International Cricket Council (ICC) såg potential i de begränsade overs spelen och var värd för första VM i cricket 1975. Under det 21: a århundradet uppkom ett ny form av spelet som kallas Twenty20 (T20). Denna version är den kortaste versionen av sporten där en match är avslutad inom ca 3 timmar. Sedan starten har denna spelform gjort en definitiv påverkan på idrotten och har ökat i popularitet.

Welcome to Märsta Cricket Club!


Märsta Cricket Club (established in 2013) is a club that is committed to the growth of the sport in Sweden. The aim of the club is to provide opportunities to play cricket both for fun and professionally to anyone with an interest in the game. The club aims to provide top notch facilities to its members and an environment where not only adults but also youth could be fostered and taught cricket.Brief History of Cricket


Cricket as a sport is known to have existed in some shape or form since as early as the 16th Century. The game can be traced back to Tudor times in early 16th-century England. Numerous documented evidences of the growth of Cricket in England can be found throughout the 17th century and it is believed that by the end of the 17th century, cricket had become an organized activity. It is believed that cricket games at this time were played between 11 players a side which is the same to this day.


The 18th Century brought major development in Cricket with the sport becoming the national sport of England. This was the result of an increase in the popularity of the sport that can be attributed to the betting on the games by rich patrons. Large crowds started to assimilate in London in order to put wagers on the games. In the 19th century, Cricket penetrated into the British Commonwealth where it was received positively. Today, more and more countries are showing interest in the sport and become part of the international cricket scene.


Throughout the centuries, cricket grew from a game played with sticks and stones and no definite rules to a sport with specialized bats, balls and equipment and an elaborate set of rules. The earliest format of the sport was known as Test cricket and spanned over five days. A newer format was introduced in the 19th century by English counties where games ended in the single day known as the limited overs variant. This format was welcomed and made the sport more lucrative with more games being played. Crickets governing body, International Cricket Council (ICC) saw potential in the limited overs games and hosted the first World cup of cricket in 1975. The 21st century brought a new format known as Twenty20 (T20). This version is the shortest version of the sport where a game is completed in about 3 hours. Since its inception, this format has made a definite impact on the sport and has been increasing in popularity.

Märsta CC wants you!

Register now